GİRİŞ YAP

veya üye ol

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükler yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni "Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek ve sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı No:11 Görece Mah. Menderes/İzmir adresinde bulunan Barış Market İşletmeciliği Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti. (Barış Gross) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

Bu doğrultuda şirkete ait kurumsal www.barisgrossonlinemagaza.com adresli internet hizmetinin hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde Barış Gross’un bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Barış Gross’un topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda Barış Gross’un temel ilkeleri hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Kişisel Veri Tanımı ve İşlenen Veriler

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, alışveriş geçmişi, sipariş bilgisi, fatura bilgisi, talep-şikayet bilgisi, çerez kayıtları kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. 

Barış Gross tarafından www.barisgrossonlinemagaza.com adresli internet hizmetinin kullanılması nedeniyle işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan veriler aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

-Kimlik Bilgisi

-İletişim Bilgisi

-Pazarlama Bilgisi

-Müşteri İşlem Bilgisi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu politikadan bağımsız olarak gerçekleştirilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Nedenler

Barış Gross’un internet hizmeti olan www.barisgrossonlinemagaza.com, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve benzeri kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi toplamaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı

Barış Gross ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz. Kişisel verileriniz şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe işlenebilecektir. 

Müşterilere ait kişisel veriler; Barış Gross tarafından üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, veri sahibinin site üzerinden sağlanan ürün ve hizmetlerden faydalandırılması,  veri sahibine yönelik kampanyaların oluşturulması, müşteri hareketlerinin takip edilerek hedef kitle belirlenmesi hizmetlerinin ilgili birimlerce yürütülmesi, Barış Gross’a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi, bakım, destek ve yedekleme hizmetlerinin sunulması, sitenin müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapılması, Barış Gross tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi,  Barış Gross’un ticari ve/veya iş stratejilerinin yapılması ve hayata geçirilmesinin temini için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemiz www.barisgrossonlinemagaza.com, çağrı merkezimiz, satış mağazalarımız veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. 

Kişisel Verilere Dair Açık Onay

Barış Gross internet sitesi (www.barisgrossonlinemagaza.com) ve diğer mecraları kullanan kişiler, sitemizde yayımlanan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Bu kapsamda Barış Gross’a iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Barış Market İşletmeciliği Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı ayrıca güvenlik tedbiri amacıyla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere mağazalarımız güvenlik nedeniyle kapalı devre video sistemi ile izlenmektedir. İlgili kayıtlar ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Barış Market İşletmeciliği Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti.'nin veri sorumlusu sıfatından doğan hukuki menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır.

KVK madde 5 uyarınca; diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri toplamanın zorunlu olması, Barış Gross tarafından hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatler nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmadan da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

Çerezler, web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanım ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

Toplanan kişisel verileriniz; Barış Gross tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileri nasıl saklıyoruz 

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Barış Gross’un yurt içi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Barış Gross standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. 

Kişisel verileri ne kadar süre ile tutuyoruz

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller istisna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, kişisel veriler re’sen şirket tarafından veya ilgililerin talebi üzerine; kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde ise ilgili kişinin açık rızasını geri alması halinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu veya şirketi ilgilendiren sair mevzuat ve ikincil düzenlemelerde belirlenen zamanaşımı süreleri dolana kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

www.barisgrossonlinemagaza.com ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Barış Gross’un yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi internet sitemizde mevcut Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nun imzalı bir nüshası ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarı No:11 Görece/ Menderes/ İzmir adresine bizzat başvurarak veya Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu Şirket’imizin barismark@hs01.kep.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak iletebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını ve bu çerçevede kişisel verilerimin, silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. 

Elektronik iletilerin engellenmesi

Dilediğiniz zaman pazarlama, kampanya veya reklam amaçları ile size gönderdiğimiz elektronik posta, SMS veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.