GİRİŞ YAP

veya üye ol

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir. Bu sözleşmede bulunmayan hükümler konusunda ilşgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır. Yasal anlamda Tüketici konumunda olmayan alıcıların taraf olduğu işlemler için Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

 

TARAFLAR

 

SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvan                      : Barış Market İşletmeciliği Pazarlama Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.

Adres                                : Görece Cumhuriyet Mh. Ahmet Necdet Sezer Bulv. No:11 Menderes / İZMİR

Telefon                              : 0232 853 73 89

E-posta Adresi                   : musterihizmetleri@barisgross.com.tr

 

ALICI BİLGİLERİ

Ticari Unvan                      :

Adres                                :

Telefon                              :

E-posta Adresi                   :

 

Bu sözleşmede; SİPARİŞİ TESLİM ALAN Alıcı Fiilen siparişi teslim alacak olan kişi veya kurumdur.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, tabii oldukları ilgili mevzuat çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, cinsi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. ALICI, SATICI ile olan iş ve işlemlerinde yürürlükteki kanunlara uygun davranmayı, Türk Medeni Kanunu dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Bilgileri girilen Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim alan kişi veya kuruma teslim edilecektir.

MADDE 3 – ÖN BİLGİLENDİRME

Aşağıda yazılı hususlarda ALICI’YA GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR.

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

c) Alıcı’nın satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi, ç) Satıcı veya sağlayıcının, Alıcı’nın şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri olarak satıcı adresi ve bilgileri,

h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

k) Tüketici yasal konumudaki Alıcıların uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

ALICI, burada belirtilen hususlar ile sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

5.1 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 14 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3 – SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI'nın ödeme yükümlülüğü aynen devam eder.

5.6- ) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur. Tüketici bu onayı internet istesi üzerindeki özel bölümden verecektir. Diğer Alıcılar için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

5.7 – SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yasal düzenlemeler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’YA gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından ONAYLANIP, SİPARİŞİN VERİLMESİ VE ÖDEMENİN YAPILMASI İLE geçerlilik kazanır.

5.10- Yasal olarak Tüketici konumundaki ALICILAR için ihtilaf halinde yasal yetkisi tanımlanmış Tüketici Hakem Heyetleri ve gerekirse Tüketici Mahkemeleri, diğer ALICILAR için SATICI merkezinde yetkili Genel Mahkeme görevlidir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI YASAL OLARAK TÜKETİCİ KONUMUNDA İSE

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde ve aşağıa belirtilen koşullarda cayma hakkına sahiptir. Diğer yasal statüdeki alıcılar için genel hükümler uygulanır. Bu süre, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adreslerine, e-mail ya da site üzerinden bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI’YA gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. ALICI TARAFINDAN ÜRÜN İADESİ SÜRESİ CAYMA BİLDİRİMİ TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜNDÜR.Bu belgelerin ulaşmasını takip eden ONDÖRT (14) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI YASAL OLARAK TÜKETİCİ KONUMUNDA İSE

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. İş bu Sözleşme taraflar arasında https://www.barisgrossonlinemagaza.com sitesi üzerinde onaylanarak, onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.